ฝ่ายวิชาการและคุ้มครองสัตว์ป่า

ศึกษาสภาพและตรวจสอบข้อมูล ด้านสัตว์ป่าทั้งภายนอกและภายใน

พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่า

 

read more...

 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง

เนื่องจากปัจจุบันป่าไม้ของบ้านเมือง

ไทยเริ่มจะลดน้อยลงและเกิดภัยพิบัติ

ต่างๆ ภายในประเทศของเรา

 

 

read more...

 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท

มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

สัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์่ป่า

ตามหลักวิชาการ

 

 

read more...

 

ส่วนอนุรักสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลำปาง)

สำหรับผู้ที่ทำหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง และหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท ให้มีหน้าที่รับผิดชอบในหารออกตรวจลาดตระเวนป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และตามกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน โดยให้ใช้รถยนต์ของทางราชการประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท เป็นยานพาหนะและก่อนออกปฏิบัติงานให้ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่อผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) 

 

กิจกรรมไข้หวัดนก

 

 

 

งานปราบปรามลักลอบค้าสัตว์ป่า

 

ประกาศแจ้งให้ผู้มีใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ( สป.2 ) read more...